d
Snelle levertijden, snelste van heel Europa!
Direct uit de fabriek, alles uit eigen productie
Zelf te ontwerpen, doormiddel van onze online tool
Betaal achteraf met Billink

Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 November 2023

 

Inhoudsopgave

 

Algemene Module

 

Artikel 1  Definities

Artikel 2  Toepasselijkheid

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

Artikel 4  Afbeeldingen en gegevens

Artikel 5  Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6  Levering

Artikel 7  Onderzoek, reclames

Artikel 8  Risico-overgang

Artikel 9  Overmacht

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

Artikel 11 Annulering

Artikel 12 Prijs en kosten

Artikel 13 Betaling

Artikel 14 Incassokosten

Artikel 15 Garantie

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht

Artikel 19 Export

Artikel 20 Geheimhouding

Artikel 21 Vertalingen van deze voorwaarden

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 23 Wijzigingen

 

Module Webshops

 

Artikel 24 Consumentenkoop

 

Module Gegevensbescherming

 

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens (AVG)

 

 

Artikel 1                  Definities

 

Algemene voorwaarden          Deze onderhavige algemene voorwaarden van VanDerEng.

 

Consument                             De natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten vallen.

 

Klant                                        De (potentiële) afnemer van de door VanDerEng geleverde diensten en/of producten. De klant is een wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Een klant kan ook zijn een consument, daarvoor gelden                               specifieke voorwaarden.

 

Handelsactiviteit                     VanDerEng BV zet onder de volgende handelsnamen producten en diensten in de markt: www.polsbandjesfabriek.nl, www.muntjesfabriek.nl, www.sleufetikettenfabriek.nl, www.steeketikettenfabriek.nl, www.labelsfabriek.nl,                            www.startnummerfabriek.nl,   www.sleutelkoordenfabriek.nl, www.vanderengfabriek.nl www.circotherm.nl, www.polsbandjesfabriek.be, Circotherm

 

VanDerEng                             afhankelijk van met welke handelsactiviteit de Klant een overeenkomst aangaat, wordt hier mee gedoeld op VanDerEng B.V, gevestigd Lijnbaan 45, 1969 ND te Heemskerk. VanDerEng B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kenmerk 34079434.

 

 

 

Artikel 2                  Toepasselijkheid 

 

2.1        Naast de Algemene Module zijn tevens de volgende specifieke modules van toepassing:

 

Module Webshops (vervaardiging en levering van webshopartikelen door VanDerEng B.V.)

Module gegevensbescherming

 

2.2        Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VanDerEng en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen VanDerEng en de Klant. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van deze voorwaarden voor zover de aanbieding of overeenkomst op de daarin benoemde goederen en/of diensten betrekking heeft. Tenzij anders bepaald, gelden de specifieke modules aanvullend op hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden. Indien de Algemene Module op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de specifieke module of modules, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

 

2.3        Daar waar in deze algemene voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze Algemene Module in combinatie met de bepalingen van één of meer toepasselijke specifieke modules.

 

2.4        Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VanDerEng, voor de uitvoering waarvan door VanDerEng van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt, tenzij anders is bepaald.

 

2.5        De toepasselijkheid van bijzondere inkoopvoorwaarden, (algemene of specifieke) branche-inkoopvoorwaarden dan wel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de Klant in welke vorm ook verwijst wordt uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door VanDerEng zijn aanvaard. Bij conflicterende algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden, gelden de algemene voorwaarden van VanDerEng, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.6        Indien VanDerEng met Klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

2.7        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3                  Aanbiedingen en offertes

 

3.1        Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

3.2        Indien restpartijen door VanDerEng worden aangeboden, geldt deze aanbieding zolang de voorraad strekt.

 

3.3        Overeenkomsten waarbij VanDerEng partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;

b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Klant van een door VanDerEng uitgebrachte offerte;

c) na akkoordverklaring door VanDerEng van een schriftelijke/digitale order.

d) indien Klant na ontvangst van een digitale orderbevestiging niet binnen 3 werkdagen reageert

 

3.4        Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

3.5        Indien VanDerEng tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de Klant of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Klant en Klant heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk direct na ontvangst geaccepteerd althans niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag VanDerEng er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Klant is geschied tegen de door VanDerEng gehanteerde prijzen en tarieven.

 

3.6        De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoer-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

3.7        Een samengestelde prijsopgave verplicht VanDerEng niet tot het verrichten van een gedeelte van de prestatie tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.8        Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn.

 

3.9        VanDerEng kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4                  Afbeeldingen en gegevens

 

De op de internetsites van VanDerEng en in de door haar gehanteerde aanbiedingen en prijslijsten opgenomen afbeeldingen, getallen, maten, hardheid, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Een eventuele rechtstreeks aan Klant getoond model c.q. getoonde afbeelding geldt eveneens slechts als aanduiding, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.  Aan deze afbeeldingen en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend door de Klant.

 

Artikel 5                  Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1        VanDerEng zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.

 

5.2        VanDerEng stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VanDerEng het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5.3        Indien Klant de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is Klant aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. VanDerEng staat niet in voor de kwaliteit van de door Klant aangeleverde onderdelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

 

5.4        Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan VanDerEng aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VanDerEng worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan VanDerEng zijn verstrekt, heeft VanDerEng het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

 

5.5        Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan VanDerEng de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

5.6        Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VanDerEng voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed.

 

5.7        Afwijkingen in kleur van minder dan 10%, een oplage van meer of minder dan 10% en/of en maatvoering van minder dan 5 % kunnen, tenzij anders in overeengekomen nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak tot schadevergoeding of niet betalen van de volledige factuur. Oppervlakten worden op hele vierkante meters vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.

 

5.8        Indien door VanDerEng of door VanDerEng ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant op eigen kosten zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Onder deze faciliteiten wordt in ieder geval verstaan het beschikbaar stellen van stroom, huisvesting en andere facilitaire voorzieningen.

           

5.9        Klant vrijwaart VanDerEng voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.

 

5.10      Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6                  Levering en recht van reclame

 

6.1        Levering geschiedt af adres van VanDerEng, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

6.2        Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VanDerEng deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 

6.3        Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VanDerEng gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant. Indien Klant niet binnen 7 dagen alsnog afneemt, is VanDerEng gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet mogelijk is, is VanDerEng gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die VanDerEng bij doorverkoop of vernietiging lijdt alsmede de kosten die VanDerEng maakt komen voor rekening van Klant.

 

6.4        Indien VanDerEng een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant VanDerEng schriftelijk in gebreke te stellen.

 

6.5        Indien VanDerEng gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan VanDerEng ter beschikking heeft gesteld.

 

6.6        VanDerEng behoudt het recht van reclame zolang de Klant niet volledig heeft betaald. Ook als tijdig door VanDerEng wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van VanDerEng. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

 

Artikel 7                  Onderzoek

 

7.1        Klant is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (op)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde en/of de factuur dienen door Klant binnen 6 dagen schriftelijk te worden gemeld aan VanDerEng. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VanDerEng in staat is adequaat te reageren. In het geval de order door een wederverkoper is geplaatst heeft VanDerEng te allen tijde het recht de klacht bij de eindgebruiker te onderzoeken. Wordt hier door de wederverkoper geen of onvoldoende medewerking in verleend dan heeft VanDerEng het recht de klacht ongegrond te verklaren. VanDerEng zal na de melding de klacht omgaand in

behandeling nemen.

 

7.2        Zichtbare schade aan de goederen of de verpakking dienen onmiddellijk bij ontvangst op de afleverbon / paklijst worden genoteerd en schriftelijk op de dag van levering schriftelijk aan VanDerEng worden gemeld.

 

7.3        Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijn van zes dagen, wordt Klant geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

 

7.4        Aan op de internetsite of in de aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

7.5        Indien een klacht gegrond is, zal VanDerEng het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. VanDerEng is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

 

Artikel 8                 Risico-overgang

 

8.1        Als de koper weigert de levering van de goederen te accepteren, zijn alle claims voor kosten van VanDerEng inclusief transport- en opslagkosten onmiddellijk voor rekening van de koper.

 

8.2        Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze zaken aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering nadat de Klant daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

 

8.3        Indien VanDerEng voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Klant. De verantwoordelijkheid van de transporteur doet geen afbreuk aan het risico van Klant. Klant dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 9                  Overmacht

 

9.1        Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VanDerEng geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VanDerEng niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VanDerEng, computer- en stroomstoringen, slechte weersomstandigheden, transport- en exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers van VanDerEng worden daaronder begrepen.

 

9.2        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9.3        Voor zover VanDerEng ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VanDerEng gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10               Opschorting en ontbinding

 

10.1      VanDerEng is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst VanDerEng ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c) Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

10.2      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VanDerEng op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VanDerEng de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

10.3      VanDerEng behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11               Annulering

 

11.1      Indien Klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van VanDerEng op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

 

11.2      Indien Klant bij annulering de afname weigert van de reeds door VanDerEng, speciaal voor Klant, ingekochte zaken, al dan niet be- of verwerkt  is Klant daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan VanDerEng te voldoen.

 

11.3      Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Klant van VanDerEng uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Klant kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Klant reeds de zaak aan VanDerEng heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Klant zorg gedragen of vindt verrekening plaats.

 

11.4      Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 12               Prijs en kosten

 

12.1      VanDerEng mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van VanDerEng mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

 

12.2      VanDerEng mag prijsstijgingen na 1 maand doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

 

12.3      De prijzen van VanDerEng zullen jaarlijks met een inflatiecorrectie worden aangepast.

 

12.4      VanDerEng zal Klant het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. VanDerEng zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat. Klant kan na deze kennisgeving besluiten de Overeenkomst niet verder te continueren. Klant dient dat schriftelijk aan VanDerEng kenbaar te maken en blijft gehouden de tot op dat moment in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten/werkzaamheden te vergoeden.

 

 

Artikel 13               Betaling

 

13.1      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door VanDerEng aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

13.2      VanDerEng is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag, als voorschot, te verlangen. Eerst na betaling van het voorschotbedrag zal VanDerEng met de werkzaamheden beginnen c.q. tot levering overgaan.

 

13.3      In het geval is overeengekomen dat werkzaamheden reeds voor betaling worden uitgevoerd  en dat betaling plaats vindt na afronding van de werkzaamheden doch vóór verzending, is Klant gehouden tot prompte betaling. Bij te late verzending als gevolg van ofwel te late betaling ofwel te late accordering van drukproeven is Klant ten alle tijden gehouden tot betaling van de opdracht.

 

13.4      Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand en is daarnaast de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

13.5      In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele stelling van Klant, dood van Klant, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van VanDerEng op Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14               Incassokosten

 

Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, met een minimum van € 350,00. Indien VanDerEng hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant.

 

Artikel 15               Garantie

 

15.1      VanDerEng staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de VanDerEng er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

15.2      Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

15.3      In alle gevallen is de garantie beperkt tot:

 

a) productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;

b) leveringen aan Klanten binnen de EU; en

c) tot vervanging of reparatie van de zaak.

 

15.4      Deze garantie vervalt:

a) bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een Klant of een derde aan of van het geleverde;

b) bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven.

 

15.5      In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

 

15.6      Zolang Klant  niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 16               Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

16.1      Indien VanDerEng toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting, is VanDerEng  alleen gehouden de ondeugdelijke producten te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, één en ander naar keuze van VanDerEng, zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke schadevergoeding dan ook. Voor zover VanDerEng aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VanDerEng te verstrekken uitkering.

 

16.2      VanDerEng is niet aansprakelijk voor:

a) afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;

b) schrijf- en drukfouten;

c)  schade aan door VanDerEng van Klant ontvangen en door VanDerEng te bewerken of te verwerken materialen of producten indien Klant aan VanDerEng niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de  eigenschappen en de aard van deze materialen of producten;

d) voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

e) onrechtmatig of ondeskundig gebruik door Klant van het geleverde;

f) schade voortvloeiende uit de door haar verstrekte adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij VanDerEng bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij VanDerEng steeds de bedoeling van Klant als leidraad en uitgangspunt neemt.

g. Schade voortvloeiende uit handelingen van derden, niet zijnde werknemers van van der Eng of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, waaronder begrepen het maken en in circulatie brengen van

namaakproducten of het door consumenten gebruiken van Producten die niet ten behoeve van Klant zijn geproduceerd;

 

 

16.3      VanDerEng is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering.

 

16.4      VanDerEng is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VanDerEng is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VanDerEng kenbaar behoorde te zijn.

 

16.5      Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Klant ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Klant aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

 

16.6      De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat VanDerEng die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 

16.7      Klant vrijwaart VanDerEng voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.

 

16.8      Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, althans uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan van de schade middels  aangetekend schrijven bij VanDerEng te worden ingediend.

 

16.9      De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VanDerEng of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17               Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

17.1      Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt VanDerEng zich de rechten en bevoegdheden voor die VanDerEng toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder worden begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.

 

17.2      De intellectuele eigendom op alle door VanDerEng verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures berust bij VanDerEng. Alle door VanDerEng verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Deze zaken mogen niet door Klant worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanDerEng, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien Klant de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, al dan niet met het kennelijke oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt Klant een boete van € 5.000,-,

onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die

VanDerEng moet maken tot verhaal van haar schade.

 

17.3      Klant vrijwaart VanDerEng voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.

 

17.4      VanDerEng is gerechtigd om geproduceerde producten op te nemen in haar uitingen en te benutten voor commerciële doelstellingen. Dit geldt niet voor producties waar een geheimhoudingsovereenkomst voor is getekend.

 

Artikel 18               Eigendomsvoorbehoud/retentierecht

 

18.1      Alle door VanDerEng geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van VanDerEng totdat Klant alle verplichtingen uit alle met VanDerEng gesloten overeenkomsten is nagekomen. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

18.2      Door VanDerEng geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

18.3      Klant is verantwoordelijk voor het verzekeren van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen tegen de volledige vervangingswaarde. Eventuele verzekeringsbetalingen voor deze goederen vervangen deze goederen en zijn verschuldigd aan VanDerEng.

 

18.4      Voor het geval dat VanDerEng zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VanDerEng of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VanDerEng zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

18.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht VanDerEng zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

18.6      VanDerEng heeft het recht van retentie zolang:

a) Klant de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;

b) Klant kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan en er voldoende samenhang tussen de vordering en verbintenis bestaat om de opschorting te rechtvaardigen;

c) Klant andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan en er voldoende samenhang tussen de vordering en verbintenis bestaat om de opschorting te rechtvaardigen;

 

18.7      VanDerEng heeft het recht eerst tot levering over te gaan wanneer Klant alle vorderingen aan VanDerEng heeft voldaan of nadat Klant voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 19               Export

 

19.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door VanDerEng worden overgedragen.

 

19.2      Klant garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan Klant voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

 

Artikel 20               Geheimhouding

 

20.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een en ander is v.w.b. klantgegevens en privacy nader beschreven in het document AVG privacy verklaring 2018

 

20.2      VanDerEng heeft alleen het recht om op haar website of andere uitingen het logo van opdrachtgever te vermelden, tenzij dit middels een geheimhoudingsverklaring of een andere overeenkomst van vertrouwelijkheid anders is overeengekomen.

 

 

20.3      Indien VanDerEng op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en VanDerEng zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is VanDerEng niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 Artikel 21               Vertalingen

van deze voorwaarden

 

21.1      Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 22               Toepasselijk recht en Geschillen

 

             Op elke overeenkomst tussen VanDerEng en Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft VanDerEng het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 23               Wijzigingen

 

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de voorwaarden staat gepubliceerd op de website van VanDerEng (www.vandereng.nl). Wijzigingen in de voorwaarden gelden niet ten aanzien van reeds door VanDerEng aanvaarde orders.

 

 

 MODULE WEBSHOPS

 

Artikel 24               Consumentenkoop

 

 

Indien en voor zover VanDerEng een overeenkomst aangaat met een Consument met betrekking tot de koop van een van de op deze webshops aangeboden artikelen geldt het volgende:

 

  a)    De artikelen 2,6 en 12.2van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

  b)    In afwijking van artikel 7 gelden de wettelijke bepalingen over consumentenbescherming.

  c)    In afwijking van artikel 13.4 geldt alleen de wettelijke rente.

  d)    In afwijking van artikel 22 van deze algemene voorwaarden is de rechter die volgens de wet bevoegd is steeds bevoegd.

  e)    Indien de overeenkomst wordt gesloten middels een van de webshops van VanDerEng B.V. of de overeenkomst om andere reden als een koop op afstand kan worden bestempeld in de zin van artikel 7:46a BW, heeft de Klant gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

  f)     Het voorgaande onder e) bepaald is niet van toepassing indien het bestelde product wordt vervaardigd overeenkomstig specificaties van de Klant of duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

 MODULE GEGEVENSBESCHERMING

1. Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij VanDerEng B.V.

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de gegeven die wij middels de zakelijke relatie verkrijgen. Op deze pagina geven wij aan;

•        welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt;

•        waarom wij deze gegevens verzamelen en;

•        hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VanDerEng B.V. en op alle hieraan gelieerde webshops. Door gebruik te maken van onze webshops geeft u aan het privacy beleid te accepteren. VanDerEng B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar shops en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

2. Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

2.1 Gebruik van onze diensten

 

Wanneer u zich aanmeldt bij een van onze shops vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het door u bestelde product te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VanDerEng B.V. en op de server van de partij welke voor ons de back-ups bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

2.2 Klantenaccount

 

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de “nu registreren”-functie een klantenaccount aan, d.w.z. een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u o.a. gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en de nieuwsbrief beheren.

 

2.3 Klantenaccount aanmaken

 

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

 

 

•         Uw e-mailadres

•         Uw wachtwoord

•         Uw voornaam

•         Uw achternaam

 

Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor uw identificatie (als aanmeldnaam), wanneer u zich in uw klantenaccount aanmeldt.  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

 

2.4 Nieuwsbrief

 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. U gaat automatisch akkoord wanneer u een order

bij ons plaatst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen dan kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

2.5 Reclamebanners

 

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zgn. reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina’s van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zgn. cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader van de reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken hebt of producten die lijken op de door u bekeken producten (zgn. retargeting). In het

kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over uw persoon (bijv. uw naam of uw e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vindt u onder punt 4 en punt 6 van deze policy.

 

 

3. Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden eveneens opgeslagen op eigen beveiligde servers van VanDerEng B.V. en op de server van de partij welke die voor ons de back-up bewaard of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet

combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

4. Cookies

 

4.1 Introductie

 

Zoals aangegeven in de cookie banner, maakt VanDerEng op haar websites gebruik van diverse soorten cookies, web beacons en JavaScripts (hierna gezamenlijk aangeduid als “cookies”). In deze cookie policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookies worden gebruikt en op welke wijze u de instellingen van uw browser kunt aan passen om cookies al dan niet te accepteren. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

 

4.2 Toestemming

 

Voor sommige van de door VanDerEng gebruikte cookies dient u, op grond van de Nederlandse wet, voorafgaande toestemming te geven. In deze cookie policy wordt aangegeven om welke cookies het gaat. Door op “Ik ga akkoord” te klikken in de cookie banner of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van alle hieronder beschreven cookies bij bezoek aan deze website of andere websites van VanDerEng. U blijft gebruikmaken van deze website (en stemt daarmee dus in met de plaatsing van alle cookies) door te klikken op enig onderdeel van de webpagina’s van VanDerEng (met uitzondering van het openen van deze cookie policy of de privacy statement van VanDerEng) of door te surfen naar andere pagina’s van de VanDerEng websites. Indien u niet instemt met het plaatsen van alle cookies zoals beschreven in deze cookie policy, kunt u in uw browser de instellingen hiervoor aanpassen..

 

4.3 Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoeft u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen. Sommige cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen op de websites van VanDerEng.

 

 

4.4 Welk soorten cookies gebruikt VanDerEng en waarvoor?

 

De door VanDerEng gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

 

4.4.1 Analytische cookies

 

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van VanDerEng worden geplaatst en uitgelezen, zoals Webtrekk en Google Analytics.

 

4.4.2 Social Media cookies

 

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.). Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

 

4.4.3 Advertentie/profiling cookies

 

Op de VanDerEng websites worden advertenties getoond. Sommige van deze advertenties maken gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen worden getoond. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist. Zo maken wij gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De

cookies bevatten geen persoon gerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

 

4.4.4 Affiliate cookies

 

Onder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor ‘affiliate marketing’ worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden. Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

 

4.4.5 Tracking cookies

 

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

 

4.4.6 Onvoorziene cookies

 

Door de werking van het internet kan VanDerEng niet  steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze websites. Een voorbeeld van hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagen op onze websites wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als u dit aan ons kenbaar maakt.

 

4.4.7 Bewaarbeleid

 

De cookies van Google Analytics worden na exact 15.768.000 seconden verwijderd, dat wil zeggen 6 maanden. Daarbij bewaard VanDerEng uw gegevens niet langer dan mag volgens de wet. En niet langer dan nodig is om ons werk te kunnen doen. Hoe lang dat is, hangt af van het soort gegevens. En van het doel waar wij de gegevens voor gebruiken.

 

4.5 Cookies uitzetten

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

4.6  Wijzigen cookie policy

 

VanDerEng zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

 

5. Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

6. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

 

•        Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

 

•         Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA

94304, V.S.; https://www.facebook.com/about/privacy

 

7. Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

VanDerEng B.V.

Lijnbaan 45

1969 ND  Heemskerk

E-mailadres: info@vandereng.nl

Telefoon: 088-8810800